0

Ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του δήμου Ρόδου

Με ομόφωνη απόφαση, που έλαβε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, ορίστηκε το διοικητικό συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη.
Οπως έγραψε και χθες η «δημοκρατική», συστάθηκε Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.».
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι έτη, αρχίζει δε από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με την καταχώριση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).
Στόχος της εταιρείας, είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ενδεικτικά του Δήμου Ρόδου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του δημοσίου τομέα, φορέων Ο.Τ.Α., συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου και των υπηρεσιών των ανωτέρω κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Τακτικά μέλη του Αναπτυξιακού Οργανισμού ορίστηκαν οι κ.κ. Αντώνης Καμπουράκης (δήμαρχος), Τηλέμαχος Καμπούρης (αντιδήμαρχος), Ιωάννης Δημόπουλος, Αικατερίνη Μανουσάκη, Αικατερίνη Βολονάκη, Αικατερίνη Μπίλια και Ελένη Καραγιάννη.
Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Στέφανος Δράκος (αντιδήμαρχος), Τσαμπίκα Κιαχαγιά (αντιδήμαρχος), Ησαϊας Παπαϊωάννου, Αικατερίνη Κούρου, Κωνσταντίνος Συρτσάκος, Παντελής Προυσάλογου και Μαρία Μιχαέλα Καψιμάλη.
Το δημοτικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον δήμαρχο να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις Γενικές Συνελεύσεις του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ρόδου, τον δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο κ. Τηλέμαχο Καμπούρη για την τρέχουσα δημοτική περίοδο και έως τη λήξη της.