ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

0

Πανελλήνιος σύλλογος ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδος έδρα Θεσσα-λονίκη.
Θεσσαλονίκη 21.3.2020
Προς τους Δήμους Δυτικής Λέσβου και Δήμο Μυτιλήνης Κύριο Βέρρο Ταξιάρχη και κύριο δήμαρχο Μυτιλήνης Κυτέλη Ευστράτιο
Κύριοι δήμαρχοι,
Μη νομίζετε ότι, λόγω της παρούσας επιστολής, αγνοούμε τα προβλήματα που βα-σανίζουν τους δήμους σας, τόσο σχετικά με τους πρόσφυγες και μετανάστες όσο και σε ό,τι αφορά στο γνωστό ιό.
Παρά ταύτα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας εδώ και δεκαέξι (16) χρόνια, αγωνίζεται παράλ-ληλα με το «Σύνδεσμο» για την ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισμού σε όλες τις ελληνικές λουτροπόλεις και ασφαλώς και για τα λουτρά Λέσβου.
Σχετικά με τις ιαματικές πηγές των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου γνωρί-ζουμε ότι εδώ και χρόνια η ανάπτυξη έχει κολλήσει για διάφορους λόγους που ο-φείλονται: α) στην έως τώρα Διοικήσεις των Δήμων, β) στην έως τώρα πλήρη αδια-φορία της Κεντρικής Διοίκησης και γ) στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί χρόνια τη ανάπτυξη των ιαματικών πηγών της χώρας μας και κυρίως αυτές του Δήμου Μυτι-λήνης.
Σήμερα, αξιότιμε Δήμαρχε, τα Ιστορικά Λουτρά Πολιχνίτου, όπως επίσης και αυτά του Λισβορίου, εδώ και δυο (2) χρόνια όχι μόνο δεν λειτουργούν αλλά δεν έχει προ-χωρήσει η αναγνώριση τους από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού. Για να είμαστε ειλικρινής, γνωρίζουμε οτι έχουν κατατεθεί σχετικοί φάκελοι για στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου
Τα λουτρά της Μυτιλήνης στο κόλπο «Γέρας» λειτουργούν όλο το χρόνο, αν δεν κά-νουμε λάθος από ιδιώτη. Έχουν αναγνώστη ΄’ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ ΦΕΚ Αναγνώρισης 385/Β/2029’ αλλά μέχρι τώρα δεν έγινε κάποια μελέτη και κατασκευή είτε νέων εγκαταστάσεων είτε νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος παραμένοντας έτσι μια μετριότατη μονάδα.
Σχετικά με τα λουτρά Εφταλούς και άλλη λουτρική μονάδα είναι στα ιδία προβλή-ματα με τους ιατρικούς συλλόγους αν και πληροφορηθήκαμε ότι παραχωρήθηκαν στον δήμο και το απλό ερώτημα που τίθεται αν προσφέρουν σήμερα κάτι στον θε-ραπευτικό τουρισμό.
Λέγεται, συνήθως από διάφορα μέσα ενημέρωσης, ότι εδώ και χρόνια το νησί της Μυτιλήνης δεν ενδιαφέρεται και τόσο για το θεραπευτικό Τουρισμό, διότι έχει το θαλάσσιο τουρισμό. Ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν αληθεύει.
Αγαπητοί Δήμαρχοι τις δύο Λουτροπόλεις τις έχει επισκεφτεί αρκετές φορές ο Γενι-κός Γραμματέας του Συλλόγου Αχιλλέας Μεταλούλης, ενώ στο παρελθόν τις έχω επισκεφθεί κι εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πη-γών Ελλάδας Ανέστης Αναστασιάδης και ιδρυτής του φορέα.
Θέλουμε με αυτή την επιστολή μας να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια και να τονί-σουμε και στους δυο σας ότι είναι ανάγκη να ξεκινήσει μία προσπάθεια ανάπτυξης όλου του θεραπευτικού τουρισμού των Δήμων σας.
Γνωρίζουμε ότι έχετε τεράστια προβλήματα σχετικά με το προσφυγικό
αλλά εμείς θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσετε την ανάπτυξη του νησιού και σε αυτό τον τομέα.
Κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί κάποιες μελέτες σε στάδιο «προμελέτης» και για τις πέντε (5) λουτρικές μονάδες, αλλά όλες κατέληξαν, κατά πάσα πιθανότητα, σε κάποιο σκονισμένο φωριαμό.
Ως Πανελλήνιος Σύλλογος θα συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε αφενός προς τους δύο (2) Δήμους και την Περιφέρεια (Βορείου Αιγαίου) για αυτή την αδιαφορία και αφετέρου και προς την κυβέρνηση. Θεωρούμαι ότι είναι ανάγκη αυτές οι ιστορικές Πηγές να αναπτυχθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελέσουν Ευρωπαϊκές Λου-τροπόλεις και όχι να παραμένουν στη σημερινή μίζερη εμφάνισή τους.
Αυτή η επιστολή αξιότιμοι δήμαρχοι, θέλουμε να αποτελέσει μία πρώτη μεταξύ μας γνωριμία και θέλουμε να πιστεύουμε πως θα τη λάβετε υπόψη και δεν να μην ξε-χαστεί, όπως τόσες άλλες στο παρελθόν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια απάντηση ότι ετοιμάζεται κάτι και για το θεραπευτικό τουρισμό του νησιού σας. Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχηθούμε ότι θα καταστεί εφικτό να έχουμε μία συνάντηση από κοντά προκειμένου να συζητήσουμε για την αναγνώριση και την ανάπτυξη και των πέντε (5) ιαματικών πηγών του νησιού σας.
Σας ευχαριστούμε
Για το ΔΣ του Συλλόγου
ο Πρόεδρος
Ανέστης Αναστασιάδης
Υ.Γ. κοινοποιείται προς την Περιφέρεια Κυβέρνηση Υπουργείο Τουρισμού.
Μ.Μ.Ε .