ΛΥΕΤΕ Η ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Α.Ε ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ

0
ΛΥΕΤΕ Η ΑΝΩΝΗΜΗ
7. α. Λύεται η ανώνυμη εταιρία “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία” (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4875/2021 και προβλέπεται η περιέλευση παντός στοιχείου κινητής ή ακίνητης περιουσίας της στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά τη λύση και περάτωση της εκκαθάρισής της.
Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν στην ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα:
1.α. Συνιστώνται στο Υπουργείο Τουρισμού:
– Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού [αντικαθίσταται το υφιστάμενο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού (άρθρο 24 του ν.2636/1998)],
– Συμβούλιο Οινοτουρισμού,
– Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο.
β. Καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των προαναφερόμενων οργάνων. (άρθρα 1-5)
2.Ρυθμίζονται θέματα διαλειτουργικότητας του δικτύου επικοινωνίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης με φορείς του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.(άρθρο 6)
3.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025». Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
α. οι πιστώσεις με τις οποίες χρηματοδοτείται ο τραπεζικός λογαριασμός του Φορέα Υλοποίησης για την εκτέλεση του ανωτέρω προγράμματος από το οικείο έργο του Π.Δ.Ε., οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν απορροφώνται, παραμένουν στον λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης έως τη λήξη του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το εναπομείναν (αδιάθετο) ποσό μεταφέρεται στον Λογαριασμό «Π.Δ.Ε. αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
β. η πληρωμή των τελικών δικαιούχων πραγματοποιείται από το εκάστοτε κατατεθειμένο ποσό στον έντοκο τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης. (άρθρο 7)
4.Ρυθμίζονται θέματα ως προς την κοινοποίηση και επίδοση εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. (άρθρο 😎
5.Επανακαθορίζεται:
-ο χρόνος λήξης των οριζόμενων συμβάσεων διοικητικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Ιονίων Νήσων.
– η καταληκτική ημερομηνία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. (άρθρα 9 και 10)
6.Τροποποιείται το άρθρο 68 του ν. 4875/2021, με το οποίο εισήχθησαν ρυθμίσεις για την τουριστική αξιοποίηση και προστασία της περιοχής «Ναυάγιο Ζακύνθου». Εν προκειμένω:
-καταργείται η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου,
-παραμένει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της ανωτέρω περιοχής. (άρθρο 11)
7. α. Λύεται η ανώνυμη εταιρία “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία” (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4875/2021 και προβλέπεται η περιέλευση παντός στοιχείου κινητής ή ακίνητης περιουσίας της στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά τη λύση και περάτωση της εκκαθάρισής της.
β.Με υ.α. καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκκαθάρισης (διορισμός εκκαθαριστή, διάρκεια εκκαθάρισης κ.λπ.).
γ.Παραγράφεται και δεν αναζητείται το μη καταβληθέν ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. Α.Ε.. (άρθρο 12)
8.Καταργείται το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού (άρθ. 24 και 25 του ν. 2636/1998), καθώς και η Επταμελής Εκτελεστική Γραμματεία αυτού (άρθ. 6 του ν. 3270/2004).(άρθρο 13
Μπορεί να είναι εικόνα σώμα νερού
Μου αρέσει!

Σχόλιο
Γράψτε ένα σχόλιο…