Κανονισμός Λειτουργίας

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΒΗΡΙΔΟΣ 9. ΤΗΛ.2310905164-ΦΑΞ 903721
ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΞΕ Ο ΕΟΤ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕTE ΑΠΟΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ..
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ –ΛΟΥΤΡΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ι. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σκοπός και Ορισμοί
Άρθρο 1

1.Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού, (Κ.Ι.Τ.), των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (K.Θ) και των Κέντρων Αναζωογόνησης (SPA), προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού υψηλού επιπέδου, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται οι ευεργετικές ιδιότητες των Ιαματικών φυσικών πόρων και λοιπών υλικών του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006 και η βιώσιμη διαχείρισή τους αφενός και η ανταγωνιστικότητα των προσφερομένων υπηρεσιών αφετέρου, καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

1.Συνεδρία είναι η διαδικασία εφαρμογής κάθε φορά ιαματικού φυσικού ή άλλου πόρου στις ειδικές προς τούτο εγκαταστάσεις .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2
Χρόνος Λειτουργίας

1.Η διάρκεια λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και των Κέντρων Ιαματικού
Τουρισμού είναι δυνατό, να καλύπτει ολόκληρο ή μέρος του ημερολογιακού έτους. Η ημερομηνία έναρξης της ετήσιας περιόδου λειτουργίας τους δηλώνεται, το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας τους, από το Διευθυντή της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..

2.Η λειτουργία των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού είναι συνεχής, στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, χωρίς καμία αργία.

3.Οι ώρες λειτουργίας κάθε Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού
υποδεικνύονται από τον γιατρό, που υπηρετεί σε αυτά και καθορίζονται με απόφαση του
Διευθυντή τους. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και αναρτάται στην είσοδο της Μονάδας ή του Κέντρου.

4.Απαγορεύεται η παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων ή των Κέντρων.

Άρθρο 3
Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας

1.Κάθε Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού απαιτείται να πληροί
καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους
χορηγήθηκε το ειδικό σήμα λειτουργίας

2.Οποιαδήποτε αλλαγή, προσθήκη ή συμπλήρωση των κτιριακών, μηχανολογικών ή
άλλων εγκαταστάσεων, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή, συμπλήρωση, βελτίωση,
εκβάθυνση ή καθαρισμός των έργων απόληψης του ιαματικού φυσικού πόρου συνιστά
έργο για την εκτέλεση του οποίου απαιτείται άδεια των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ( διαδικασία, δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές) και
συνεπάγεται τροποποίηση ή συμπλήρωση των αδειών που έχουν χορηγηθεί και λήψη
των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

3.Μετά πάροδο έτους από την έναρξη λειτουργίας κάθε Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή
Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού και κάθε έτος ο Διευθυντής τους υποχρεούται να ζητά την
πιστοποίηση της συνδρομής της προϋποθέσεως της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, με την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.
Προκειμένου για Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού που
λειτουργούν ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει
εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους, για δε τα λοιπά ένα μήνα
τουλάχιστον πριν την έναρξη της εποχικής περιόδου λειτουργίας τους. Το πιστοποιητικό
που χορηγείται αναρτάται στην είσοδο της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου
Ιαματικού Τουρισμού.

Άρθρο 4
Χορήγηση Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας

1. Για την χορήγηση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ο Επιχειρηματίας ή ο Διευθυντής
της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού υποβάλλει στην
αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της επόμενης
περιόδου λειτουργίας και προκειμένου για τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα
Ιαματικού Τουρισμού που λειτουργούν ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του επιχειρηματία ή η επωνυμία και η
έδρα της επιχείρησης, ο Α.Φ.Μ. τους, τα πλήρη στοιχεία του Διευθυντή και του αναπληρωτή
του, η τοποθεσία και ακριβής διεύθυνση της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου
Ιαματικού Τουρισμού, καθώς και τα λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία τους, δηλαδή ο αριθμός
της απόφασης αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου που θα χρησιμοποιηθεί και ο
αριθμός του ειδικού σήματος λειτουργίας.

β. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού,που χορηγούνται από αρμόδιους μηχανικούς μέλη του Τ.Ε.Ε. μετά από πλήρη έλεγχο της λειτουργίας τους.

γ. Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 1)για την
καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των
χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου O.T.A. ό,τι η Μονάδα ή το Κέντρο είναι συνδεδεμένο
με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου και 2) για την καλή λειτουργία του συστήματος διάθεσης των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων ή θαλασσινού νερού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 3498/2006.

δ. Πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται
χρήση, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Νομαρχίας μετά τη
διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης, με
ειδική αναφορά για διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia coli &
Pseudomonas aeruginosa.

Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την
έκδοση του πιστοποιητικού.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης οποιωνδήποτε τεχνικών έργων στους χώρους
λουτροθεραπείας και στις υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και στις εν
γένει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ο μικροβιολογικός έλεγχος επαναλαμβάνεται μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών.

ε. Έγγραφο κρατικού ή διαπιστευμένου εργαστηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται, ότι η
περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού, που θα χρησιμοποιηθεί, σε αλάτι δεν διαφέρει σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού της ανοικτής θάλασσας, ότι το νερό
αυτό δεν παρουσιάζει ίχνη υδρογονανθράκων (πίσσας κ.λ.π. ή άλλων τοξικών προϊόντων) και ότι η περιεκτικότητα του σε ραδιενέργεια δεν είναι εκτός φυσιολογικών ορίων. Το σημείο
λήψης πρέπει να είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από
τα θαλάσσια ρεύματα και οι αναλύσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται με ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση του πλαγκτού σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης.
(Απαιτείται μόνο για τη λειτουργία των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας).
στ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ τουλάχιστον κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
Μονάδας ή του Κέντρου.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή της Μονάδας ή του Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται
το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και ο αριθμός μητρώου του στον
οικείο ιατρικό σύλλογο, τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού, που πρόκειται να απασχοληθεί
κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι ειδικότητες αυτού, ως και ο αριθμός του
ασφαλιστικού μητρώου τους.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. αφού ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών , επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις της Μονάδας ή του Κέντρου σε περίπτωση
που το κρίνει απαραίτητο και διαπιστώσει την τήρηση της τουριστικής νομοθεσίας και των
όρων και προϋποθέσεων των χορηγηθεισών αδειών, εκδίδει το πιστοποιητικό καλής
λειτουργίας εντός των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος
Κανονισμού και επιμελείται για την καταχώρηση αυτού στο οικείο Μητρώο.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης αλλαγών στις κτιριακές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές,
υδραυλικές εγκαταστάσεις ή στα έργα απόληψης του ιαματικού φυσικού πόρου ή εκτέλεσης
οποιουδήποτε έργου χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης κατά το νόμο άδειας, δεν χορηγείται το ανωτέρω πιστοποιητικό και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3498/2006.

4. Το πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου του άρθρου 4 παρ. 1δ΄, εκδίδεται και
υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ. ανά τρίμηνο. Ειδικά για τα μικροβιακά στελέχη Legionella spp.,
Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa, ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται
κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μικροβιακή μόλυνση ή εκδηλωθεί ασθένεια μικροβιακής
αιτιολογίας εντός του χώρου του Υδροθεραπευτηρίου, ειδοποιείται άμεσα η Δ/νση Υγείας της
οικείας Νομαρχίας, επαναλαμβάνεται ο μικροβιολογικός έλεγχος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και αντίγραφό του αποστέλλεται στον Ε.Ο.Τ.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης οποιωνδήποτε τεχνικών έργων στους χώρους
λουτροθεραπείας και στις υδραυλικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και στις εν γένει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ο μικροβιολογικός έλεγχος επαναλαμβάνεται μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης ζωικού οργανικού υλικού σε ιαματικό φυσικό πόρο,
ακολουθεί άμεση εκκένωση των εγκαταστάσεων (δεξαμενών, λουτήρων, σωλήνων κ.λ.π.) του Μ. Ι. Θ. ή Κ. Ι. Τ., απολύμανσή τους σε «δόση σοκ», πλύση και απολύμανση των φίλτρων νερού και προς την ανάστροφη φορά (backwash) και μικροβιολογικός έλεγχος μετά το πέρας της απολύμανσης, υπό την εποπτεία του γιατρού.

Άρθρο 5

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Κάθε Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού οφείλει να έχει
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες
και την οργάνωση του προσωπικού, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού, τον
προσδιορισμό του ειδικού ενδύματος που φέρει κάθε κατηγορία προσωπικού ανάλογα
με την ειδικότητά του, τον χρόνο αντικαταστάσεως του ειδικού αυτού ενδύματος,
οδηγίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργία των θεραπευτικών
εγκαταστάσεων, το σύστημα τήρησης της σειράς προτεραιότητας κατά την ιατρική
εξέταση και την πραγματοποίηση των συνεδριών ανάλογα με το χρόνο προσέλευσης,
τις ειδικές ανάγκες, το είδος της συνεδρίας και τις κρατήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίας, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας ή του Κέντρου καιτην προστασία του καταναλωτή.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας έχει σκοπό την προστασία των χρηστών και του
προσωπικού της Μονάδας ή του Κέντρου και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου πριν την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας ή του
Κέντρου. Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων του Κανονισμού βρίσκεται σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής της Μονάδας ή του Κέντρου και στη διάθεση των καταναλωτών.

Άρθρο 6
Γενικοί όροι λειτουργίας και υγιεινής

1. Στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού οι υπηρεσίες
παρέχονται κατά τρόπο ευπρεπή, χωρίς θορύβους και με αυστηρή τήρηση των κανόνων
υγιεινής.

2. Απαγορεύεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στις εγκαταστάσεις που γίνεται χρήση του
ιαματικού φυσικού πόρου, καθώς και μελών του προσωπικού που δεν εκτελούν υπηρεσία.
Μετά το πέρας της καθημερινής λειτουργίας δεν επιτρέπεται η παραμονή άλλων ατόμων
στους χώρους αυτούς, πλην των εργαζομένων για την καθαριότητα, τακτοποίηση ή
συντήρηση αυτών.

3. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού πρέπει να
διαθέτουν ικανοποιητικό αριθμό αποδυτηρίων, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η
αναμονή των καταναλωτών. Πρέπει, επίσης, να είναι διαρκώς εφοδιασμένα με τα
απαραίτητα σκεύη, εργαλεία και υλικά, που απαιτούνται για το είδος χρήσης του
ιαματικού φυσικού πόρου, που προβλέπεται στις άδειες που έχουν χορηγηθεί, καθώς
και με μηχανικά μέσα μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα.

4. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού πρέπει να έχουν στη
διάθεσή τους σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους ένα μεταφορικό μέσο κατάλληλο για την
αντιμετώπιση έκτακτης μεταφοράς ασθενών στο πλησιέστερο νοσηλευτικό κέντρο.

5. Η τάξη και η καθαριότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους πρέπει να είναι
άψογη. Όλοι οι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής (φυσικός φωτισμός,
αερισμός, κλιματισμός κ.λπ.) και ασφάλειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

6. Οι λουτήρες και ο εξοπλισμός πολλαπλών χρήσεων πρέπει να απολυμαίνονται μετά από
κάθε χρήση. Η απολύμανση θα γίνεται με υλικά, που θα υποδεικνύονται από το γιατρό και δεν αλλοιώνουν τις ιδιότητες του ιαματικού φυσικού πόρου και θα βεβαιώνεται ενυπόγραφα από εκείνο που τη διενήργησε σε ειδική προς τούτο καλαίσθητη καρτέλα, που αναρτάται σε
εμφανές σημείο. Ειδικότερα, οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού
Τουρισμού, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες εισπνοθεραπείας, ποσιθεραπείας και
ρινοπλύσεων, πρέπει να διαθέτουν σε επαρκή αριθμό και σε ειδικούς χώρους πτυελοδοχεία
με σύστημα συνεχούς απολύμανσης, τα οποία πρέπει να διατηρούνται αυστηρώς καθαρά.

7. Κάθε Μ.Ι.Θ. ή Κ.Ι.Τ. προμηθεύει τον καταναλωτή με τον απαραίτητο αποστειρωμένο
εξοπλισμό (μαγιώ,σκουφάκι, παντόφλες, μπουρνούζι, πετσέτα) για την πραγματοποίηση της
συνεδρίας. Οι επισκέπτες στους χώρους λουτροθεραπείας καλύπτουν τα υποδήματά τους με
αποστειρωμένα ειδικά καλύμματα.

8. Η θερμοκρασία του ιαματικού φυσικού πόρου για κάθε χρήση καθορίζεται από τον γιατρό
της Μονάδας ή του Κέντρου. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού
Τουρισμού στα οποία, σύμφωνα με την άδεια χρήσης του ιαματικού φυσικού πόρου, το
ιαματικό νερό θερμαίνεται ή ψύχεται τεχνητά λόγω χαμηλής ή υψηλής πηγαίας θερμοκρασίας, υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τη διεργασία αυτή στους καταναλωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7. Το μέλος του προσωπικού, που ευθύνεται για την πραγματοποίηση των συνεδριών σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, αμέσως μόλις διαπιστώσει απόκλιση από τις ανωτέρω θερμοκρασίες ειδοποιεί αμελλητί τον γιατρό και τον Δ/ντή και διακόπτει τη λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων, μέχρις ότου επιτευχθούν τα άνω όρια θερμοκρασίας.

9. Στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού, στα οποία
πραγματοποιούνται λούσεις, απαιτείται να υπάρχει στην είσοδο κάθε καμπίνας λούσης ειδική
τερματική συσκευή, ηχητική και φωτιζόμενη, για την ένδειξη της έναρξης και της λήξης της
συνεδρίας και εύχρηστο κουδούνι κινδύνου, τα οποία συνδέονται με τον κεντρικό ηλεκτρονικό
πίνακα που βρίσκεται στο Γραφείο του Προϊσταμένου για τον έλεγχο της διάρκειας κάθε
λούσης και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

10. Το νερό των δεξαμενών ιαματικής θεραπείας (πισίνων) ανανεώνεται ολοκληρωτικά με
νέο, ανά 24ωρο, μετά την πλήρη εκκένωση και υγειονομική απολύμανσή τους.

11. Στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού απαγορεύεται το
κάπνισμα, η χρήση εύθραυστων σκευών και η είσοδος ζώων.

12. Τα χρησιμοποιούμενα στα Μ.Ι.Θ και Κ.Ι.Τ. εν γένει υλικά και προϊόντα θα πρέπει να
έχουν εγκριθεί αρμοδίως.

Άρθρο 7
Υποδοχή – Γραφείο Κίνησης

1. Στο χώρο υποδοχής κάθε Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρου Ιαματικού
Τουρισμού λειτουργεί Γραφείο Κίνησης, το οποίο μεριμνά ιδίως για τις κρατήσεις
θέσεων, τον προγραμματισμό των αφίξεων και των αναχωρήσεων των καταναλωτών,
τον καθορισμό της προτεραιότητας και την τήρησή της, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων
λουτροθεραπείας, ενημερώνοντας έγκαιρα τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους
ενδιαφερόμενους καταναλωτές.

2. Η υποδοχή των καταναλωτών στις εγκαταστάσεις των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και
των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού γίνεται από επαρκές σε αριθμό εξειδικευμένο προς τούτο
προσωπικό. Το προσωπικό αυτό χορηγεί στον καταναλωτή ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο με
τη χημική ανάλυση, τις ιδιότητες του ιαματικού φυσικού πόρου, τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις του, μνεία περί της τυχόν τεχνητής θέρμανσης ή ψύξης αυτού, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον τιμοκατάλογό τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών, το ωράριο λειτουργίας και οδηγίες για τη συμπεριφορά του καταναλωτή κατά τις συνεδρίες προς αποφυγή ατυχημάτων. Η αναγραφή στο φυλλάδιο στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στα τηρούμενα στον Ε.Ο.Τ. αρχεία, έχει τις συνέπειες ψευδούς δηλώσεως.

3. Tο Γραφείο Κίνησης συμπληρώνει στο Δελτίο Άδειας Υδροθεραπείας (Δ.Α.Υ.) τα στοιχεία
του καταναλωτή και τον κατευθύνει για την αναγκαία ιατρική εξέταση.

4. Μετά την ιατρική εξέταση, χορηγείται από το γιατρό η άδεια πραγματοποίησης των
συνεδριών και καθορίζεται στο Δ.Α.Υ. το πρόγραμμα, ο χρόνος και η διάρκειά τους.Ο
καταναλωτής επιδεικνύει το Δ.Α.Υ. στο ταμείο για την καταβολή του αντιτίμου της συνεδρίας
και στο λουτρονόμο για την πραγματοποίηση της.

Άρθρο 8
Δελτίο άδειας Υδροθεραπείας

1. Στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Δ.Α.Υ.) αναγράφονται:

  • Το ονοματεπώνυμο του λουόμενου
  • Η ηλικία
  • Η διεύθυνση κατοικίας
  • Το επάγγελμα
  • Ο ασφαλιστικός φορέας (εάν υπάρχει)
  • Ο αριθμός και το είδος των συνεδριών που συνιστά ο γιατρός
  • Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας
  • Η θερμοκρασία του ιαματικού φυσικού πόρου, που θα καθορίσει ο γιατρός
  • Η ποσότητα, η συχνότητα, η θερμοκρασία και ο τρόπος χρήσης, εάν
   πρόκειται για πόσιμο ιαματικό νερό, που θα καθορίσει ο γιατρός
  • Ο αριθμός των εισπνοών, ρινοπλύσεων και η θερμοκρασία του Ι.Φ.Π.
  • Διάγνωση μετά από γενική ιατρική εξέταση κατά την κρίση του γιατρού, η
   οποία γίνεται μετά την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης-σύντομου ιστορικού
   του λουόμενου
  • Γενικές οδηγίες για την πραγματοποίηση των συνεδριών χρήσεως ιαματικών
   φυσικών πόρων.

Παρατηρήσεις του ιατρού για εμφανή προβλήματα υγείας του λουόμενου, μετά την
έναρξη των συνεδριών.

Το Δ.Α.Υ. είναι αυστηρώς προσωπικό, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον γιατρό,
με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητας του
λουόμενου δημόσιου εγγράφου.

Ο γιατρός σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά
ή μόνιμα την πραγματοποίηση των συνεδριών, αναγράφοντας τη γνωμάτευσή του στο
ειδικό βιβλίο κίνησης των λουομένων και στο Δ.Α.Υ..

Ο λουόμενος οφείλει να φέρει μαζί του το Δ.Α.Υ. για την πραγματοποίησή της κάθε
συνεδρίας.

Σε κάθε συνεδρία το Δ.Α.Υ. ενημερώνεται από τον υπεύθυνο λουτρονόμο, ο οποίος και
το υπογράφει.

Μετά το τέλος των συνεδριών ο καταναλωτής παραδίδει το Δ.Α.Υ. στο γραφείο κίνησης, το
οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης και του χορηγείται βεβαίωση για την
πραγματοποίηση των συνεδριών. Η ιατρική εξέταση παρέχεται δωρεάν.

Το Δ.Α.Υ. μπορεί να τηρείται παράλληλα και σε ηλεκτρονική μορφή. Το Δ.Α.Υ. είναι ενιαίο
έντυπο για όλες τις Μονάδες ή Κέντρα Ι.Φ.Π. σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

2. Τα στοιχεία των Δ.Α.Υ. των καταναλωτών φυλάσσονται σε Τράπεζα Στοιχείων ψηφιακής
μορφής, που τηρείται σε κάθε Μονάδα ή Κέντρο με στόχο την προώθηση της ιατρικής
έρευνας και τεκμηρίωσης, καθώς και για λόγους στατιστικής, επιφυλασσομένων των
διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του ιατρικού απορρήτου.

Άρθρο 9
Προσωπικό
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

1. Στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού
απασχολείται κύριο, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Στο κύριο προσωπικό
ανατίθεται η παροχή των υπηρεσιών, που προσφέρονται στη Μονάδα ή στο Κέντρο,
σύμφωνα με τις άδειες που έχουν χορηγηθεί για την ίδρυση και τη λειτουργία του και
τα τμήματα που λειτουργούν και αποτελείται από τους γιατρούς, τους αισθητικούς,
τους λουτρονόμους, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές, τους διαιτολόγους κ.λ.π.,
οι οποίοι πρέπει να κατέχουν αντίστοιχη επαγγελματική άδεια και εφόσον δεν
προβλέπεται άδεια, αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την
επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ.1 και τους βοηθούς τους, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν
πτυχίο ή βεβαίωση μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης ή πιστοποίηση από αρμόδιο
φορέα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό ανατίθενται, ανάλογα με τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του καθενός, όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και ιδίως η
γραμματειακή υποστήριξη, η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών, η λειτουργία του
ταμείου και του λογιστηρίου, η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των
ηλεκτρικών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η καθαριότητα σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανόνες υγιεινής, όπως ειδικότερα καθορίζονται με τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας.

2. Ο αριθμός του προσωπικού κάθε Μονάδας ή Κέντρου είναι ανάλογος με τη δυναμικότητά
του, όπως αυτή προκύπτει από το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Ειδικότερα, ο αριθμός του
8 λουτρονομικού προσωπικού κάθε Μονάδας ή Κέντρου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
τον αριθμό, που προκύπτει από τη σχέση ένας λουτρονόμος προς οκτώ ατομικούς ή δύο
οικογενειακούς λουτήρες, ένας λουτρονόμος προς επτά συσκευές τοπικής-μερικής λούσεως ή ένας λουτρονόμος προς δέκα συσκευές ρινοπλύσεων ή ατομικών εισπνοών ή ένας
λουτρονόμος για κάθε ποσιθεραπευτήριο. Στον αριθμό αυτό προστίθενται ένας λουτρονόμος
ανά δεξαμενή ή άλλης μορφής ομαδική αγωγή σε ιδιαίτερο χώρο ή συγκρότημα, έτσι ώστε η
Μονάδα ή το Κέντρο να μπορεί να ανταποκριθεί στον ανώτατο αριθμό ατόμων που μπορεί να εξυπηρετήσει κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Στις Μονάδες ή τα Κέντρα που απασχολούνται
περισσότεροι από οκτώ λουτρονόμοι ορίζεται ένας Προϊστάμενος λουτρονόμων.

3. Τα μέλη του προσωπικού ασκούν όλες τις πράξεις που τους έχουν ανατεθεί, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 1. Η εργασία του προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το
νόμιμο ωράριο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την εργατική νομοθεσία.

4. Όσοι πρόκειται να απασχοληθούν ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε Μονάδες
Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού, πρέπει να εφοδιάζονται με το βιβλιάριο
υγείας, το προβλεπόμενο κατά τις οικείες διατάξεις περί υγειονομικού ελέγχου των
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο θα βεβαιώνεται, ότι ο κάτοχός του
πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε ότι πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη
συμβατό με την απασχόλησή του, ως και ότι δεν είναι φορέας εντερικών παθογόνων
μικροβίων, ιών και παρασίτων .

5. Το προσωπικό υποβάλλεται ετησίως σε κλινικό έλεγχο, σε συνέχεια του οποίου
μπορεί να συστηθούν συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις, εάν κριθούν αναγκαίες. Ο
γιατρός της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού
παρακολουθεί υπεύθυνα την υγιεινή κατάσταση όλων των εργαζομένων και αναφέρει
τις περιπτώσεις ασθενείας στον Διευθυντή. Σε περίπτωση ασθενείας και διαπίστωσης,
μετά από κλινικό έλεγχο, προσωρινής ακαταλληλότητας για εργασία, εισηγείται την
προσωρινή απομάκρυνση του νοσούντος, η οποία γίνεται με απόφαση του Διευθυντή
και τη χορήγηση της προβλεπόμενης κατά νόμο αναρρωτικής άδειας.

6. Το προσωπικό πρέπει να εκτελεί την υπηρεσία που του ανατίθεται σύμφωνα με τον
παρόντα Κανονισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου
και να είναι πλήρως κατατοπισμένο από το Διευθυντή και το γιατρό στον τομέα της εργασίας
του, ώστε να είναι σε θέση να δίνει ακριβείς πληροφορίες στους καταναλωτές, τους
προϊσταμένους του και στον γιατρό. Εάν διαπιστώσει έλλειψη ή ανωμαλία, που ανάγεται στον τομέα των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει αμέσως αρμοδίως, άλλως βαρύνεται με την ευθύνη της αμέλειας και της άγνοιας ζητημάτων του τομέα του. Η παράλειψη αυτή αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

7. Το προσωπικό φέρει, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ειδικό ομοιόχρωμο κατά
κατηγορία ένδυμα, που ορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ειδικά υποδήματα
και περικάλυμμα της κεφαλής, καθώς και ένδειξη με το όνομα και την ειδικότητά του.

Άρθρο 10
Διευθυντής

1. Σε κάθε Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού ορίζεται από τον
επιχειρηματία υπεύθυνος Διευθυντής και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι θα πρέπει να
κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, ή τριετή αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία σε Μ.Ι.Θ. ή Κ.Ι.Τ. ή Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, ή Spa και καλή γνώση μιας από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής. Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του Διευθυντή και του αναπληρωτή του αναφέρονται στην αίτηση του
επιχειρηματία για τη χορήγηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. όπως και σε κάθε περίπτωση μεταβολής, ιδίως παραίτησης, αντικατάστασης ή απόλυσης.

2. Μέχρι την τοποθέτηση Διευθυντή και τη γνωστοποίησή της κατά τα ανωτέρω, ο
επιχειρηματίας ασκεί τις αρμοδιότητες του Διευθυντή και υπέχει κάθε ποινική και αστική
ευθύνη.

3. Ο Διευθυντής είναι υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμενος του κύριου, του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού και υπέχει κάθε ποινική και αστική ευθύνη που απορρέει από την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και την αρτιότητα της Μονάδας ή του Κέντρου, καθώς και την προστασία των πηγών, των δεξαμενών, των πέριξ αυτών χώρων και του φυσικού πόρου του οποίου έχει επιτραπεί η χρήση. Μεριμνά και ευθύνεται για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού κύριου, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου και για την εν γένει κανονική λειτουργία τους κατά τον προορισμό τους,
εφαρμόζοντας τις υποδείξεις του υπεύθυνου γιατρού σε θέματα αρμοδιότητας του τελευταίου.

Δηλώνει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου, αποφασίζει, μετά
από υπόδειξη του γιατρού, το ωράριο λειτουργίας αυτών και μεριμνά για την ενημέρωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

Μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας της Μονάδας ή του
Κέντρου, τη γνωστοποίηση του τιμοκαταλόγου των παρεχόμενων σε αυτά υπηρεσιών πριν
την έναρξη της λειτουργίας τους και την ανάρτηση θεωρημένου από τον Ε.Ο.Τ.
τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής.

4. Ο Διευθυντής της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού
οφείλει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις τους κατά το χρόνο λειτουργίας τους. Κατευθύνει,
παρακολουθεί, κατανέμει και ελέγχει τις εργασίες του κύριου, του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού, ορίζει τα καθήκοντά του, ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας ή του Κέντρου, αποφασίζει άμεσα για κάθε ζήτημα που
ανακύπτει και ρυθμίζει την εναλλαγή του προσωπικού με βάση τα νόμιμα ωράρια εργασίας και τις πραγματικές ανάγκες. Σε περίπτωση απουσίας του ο νόμιμος αναπληρωτής του
αποφασίζει για τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Άρθρο 11
Γιατρός

1.α.Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του
Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού πρέπει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις αυτών
τουλάχιστον ένας γιατρός. Σε περίπτωση που υπηρετούν περισσότεροι του ενός
γιατροί, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους καθορίζονται με τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας.
β.Ο γιατρός δύναται να συνεπικουρείται από πτυχιούχους νοσηλευτές.
γ.Οι μικρής δυναμικότητας (έως και 15 λουτήρες χωρίς πισίνα αμιγούς ιαματικού ή
ανάμικτου ιαματικού και θαλάσσιου ύδατος) και γειτνιάζουσες Μ.Ι.Θ., μπορούν να
εξυπηρετούνται από τον ίδιο γιατρό.
δ.Ο γιατρός δεν εξετάζει στο χώρο του υδροθεραπευτηρίου εξωτερικούς ασθενείς.
2.Ο γιατρός υποδεικνύει τις ώρες λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου.
3. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τον γιατρό στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και στα
Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού προϋποθέτει την εγγραφή του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Η
ιατρική εγκατάσταση και ο απαραίτητος ιατρικός και φαρμακευτικός εξοπλισμός πρέπει να
διατηρείται σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την
παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
4. Εξετάζει κάθε καταναλωτή και αφού διαπιστώσει ότι η κατάσταση της υγείας του
επιτρέπει τη χρήση του ιαματικού φυσικού πόρου, καθορίζει το ατομικό του
πρόγραμμα συνεδριών, την επιθυμητή θερμοκρασία και τη διάρκεια της συνεδρίας, η
οποία για τις λούσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά. Ενημερώνει σχετικά
το Δ.Α.Υ., σύμφωνα με το Παράρτημα I.
5. Ο γιατρός οφείλει να επιθεωρεί από πλευράς υγιεινής τις εγκαταστάσεις
υδροθεραπείας της Μονάδας ή του Κέντρου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά
και όποτε του ζητηθεί από τον Διευθυντή και παρέχει τις συμβουλές του στους
λουόμενους.
6.Παρακολουθεί υπεύθυνα την υγιεινή κατάσταση όλων των εργαζομένων και αναφέρει
τις περιπτώσεις ασθενείας στο Διευθυντή. Σε περίπτωση ασθενείας και διαπίστωσης,
μετά από κλινικό έλεγχο, προσωρινής ακαταλληλότητας για εργασία, εισηγείται την
προσωρινή απομάκρυνση του νοσούντος και τη χορήγηση της προβλεπόμενης κατά
νόμο αναρρωτικής άδειας.
7. Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον
τομέα εργασίας του καθενός.
8. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που του ανατίθεται με τον παρόντα Κανονισμό, τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
11
9. Στο τέλος κάθε λουτρικής περιόδου ή κάθε εξαμήνου επί ετήσιας λειτουργίας
υποβάλλει στον Διευθυντή γενική έκθεση με στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα
από τη γενικότερη κίνηση του Κέντρου και προτάσεις. Αντίγραφο της έκθεσης και σε
ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 12
Λουτρονόμοι

1. Οι Λουτρονόμοι πρέπει να έχουν, τουλάχιστον, δίπλωμα ΙΕΚ του ΟΤΕΚ με
ειδικότητα ειδικός λουτροθεραπείας ή ΙΕΚ του ΟΕΕΚ με ειδικότητα βοηθός
φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές πηγές κ΄ λουτρά, ή αναγνωρισμένου ΙΕΚ άλλης
παρεμφερούς ειδικότητας ή αναγνωρισμένων ισοτίμων – αντιστοίχων σχολών του
εξωτερικού και καλή γνώση μιας από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά
προτίμηση της Αγγλικής. Σε περίπτωση που σε σχετική πρόσκληση δεν προσέλθουν
άτομα με τα ανωτέρω προσόντα, μπορούν να προσληφθούν ως λουτρονόμοι άτομα με
προϋπηρεσία τριών, τουλάχιστον, λουτρικών περιόδων σε Μονάδες Ιαματικής
Θεραπείας ή σε Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού ή σε υδροθεραπευτήρια που είχαν
ιδρυθεί και λειτουργούσαν κατά το προϊσχύσαν δίκαιο και πιστοποιημένες γνώσεις
παροχής πρώτων βοηθειών. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται από τον Διευθυντή. Σε
περίπτωση που από το δίπλωμα δεν προκύπτει γνώση παροχής πρώτων βοηθειών
απαιτείται σχετική πιστοποίηση.

2. Οι λουτρονόμοι έχουν την ευθύνη καθοδήγησης των καταναλωτών για τη σωστή
χρήση των εγκαταστάσεων της Μονάδας ή του Κέντρου, τον συντονισμό των
συνεδριών, την ασφαλή και λειτουργική πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με τις
υποδείξεις του γιατρού, για την τήρηση των όρων υγιεινής και καθαριότητας στους
χώρους που γίνονται οι συνεδρίες και για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι
καταναλωτές καλούνται από τον λουτρονόμο να εισέλθουν στους ειδικούς κατά
περίπτωση χώρους για την πραγματοποίηση της συνεδρίας, με βάση τη σειρά
προτεραιότητας που έχει καθοριστεί από το Γραφείο Κίνησης.

3. Στα καθήκοντα των λουτρονόμων περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Ο έλεγχος τήρησης της καθαριότητας και της απολύμανσης των εν γένει
εγκαταστάσεων και μέσων που προορίζονται για ατομική ή ομαδική χρήση από τους
καταναλωτές.
β. Η προετοιμασία και η παρακολούθηση της πραγματοποίησης του λουτρού ή άλλης
συνεδρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και τις οδηγίες του
γιατρού στο ατομικό δελτίο του καταναλωτή (ποσότητα, διάρκεια, θερμοκρασία κ.λπ.)
γ. Η παρακολούθηση και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια
πραγματοποίησης της συνεδρίας, η παροχή υποστήριξης σε αυτούς και η άμεση
επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.
δ. Η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού και των εντολών του
Διευθυντή και του γιατρού.
ε. Η αναφορά αρμοδίως κάθε γεγονότος που αντιβαίνει στον Κανονισμό.

Άρθρο 13
Προϊστάμενος Λουτρονόμων

1. Στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και στα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού, που
απασχολούνται περισσότεροι από οκτώ λουτρονόμοι, ορίζεται Προϊστάμενος
λουτρονόμων, ο οποίος πρέπει, τουλάχιστον, να έχει τα εξής προσόντα:
α. Δίπλωμα ΙΕΚ του ΟΤΕΚ με ειδικότητα ειδικός λουτροθεραπείας ή ΙΕΚ του ΟΕΕΚ με
ειδικότητα βοηθός φυσικοθεραπευτή σε ιαματικές πηγές και λουτρά, ή
αναγνωρισμένου ΙΕΚ άλλης παρεμφερούς ειδικότητας.
β. Τριετή προϋπηρεσία ως λουτρονόμου.
γ. Καλή γνώση μιας από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά προτίμηση
της Αγγλικής.
2. Ο Προϊστάμενος λουτρονόμων:
α. Κατευθύνει, συντονίζει και επιβλέπει την εργασία των λουτρονόμων και ρυθμίζει τη
σειρά αυτών στις ειδικές εργασίες.
β. Ευθύνεται για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας της Μονάδας Ιαματικής
Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού, για την εμφάνιση και συμπεριφορά των
λουτρονόμων, για τον έλεγχο της κανονικής προετοιμασίας, διενέργειας και παρακολούθησης
των συνεδριών.
γ. Επιβλέπει την τήρηση της σειράς προτεραιότητας και βοηθά τον Διευθυντή στην ομαλή
λειτουργία της Μονάδας ή του Κέντρου.
δ. Εξυπηρετεί τους καταναλωτές και τους παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για τη χρήση των
εγκαταστάσεων.
3. Ο Προϊστάμενος λουτρονόμων αναπληρώνεται από έναν από τους λουτρονόμους,
που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή.

Άρθρο 14
Κοινωνική Ασφάλιση

1. Κάθε Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού οφείλει να
παρέχει τη συνδρομή, που ζητούν οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, οι οποίοι χορηγούν
στους ασφαλισμένους τους επιδόματα Υδροθεραπείας ή άλλων παροχών.

2. Οι Μ.Ι.Θ. ή τα Κ.Ι.Τ. οφείλουν να διευκολύνουν τον έλεγχο και να δίνουν
πληροφορίες στα Ταμεία ή στους Ασφαλιστικούς φορείς, για την πραγματοποίηση ή
μη των εγκεκριμένων συνεδριών των ασφαλισμένων τους.

3. Μετά από αίτημα ενδιαφερομένου κάθε Μ.Ι.Θ. και Κ.Ι.Τ. εκδίδει βεβαίωση
πραγματοποίησης συνεδριών υδροθεραπείας ή άλλων παροχών, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 8.

Άρθρο 15
Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής

1. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφάλεια των καταναλωτών είναι ανάλογα
με τη σύσταση και χρήση του ιαματικού φυσικού πόρου και της υγειονομικής έκθεσης που
συνοδεύει την αίτηση αναγνώρισής του. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
ισχύοντες κανονισμοί ακτινοπροστασίας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
στις ιαματικές πηγές που γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων που περιέχουν
ραδόνιο και πιθανά άλλα ραδιενεργά στοιχεία και τα ευρωπαϊκά διεθνή πρότυπα που
αφορούν στις μέγιστες επιτρεπτές περιεκτικότητες τοξικών στοιχείων στον Ιαματικό
Φυσικό Πόρο, ανάλογα με τη χρήση (εσωτερική – εξωτερική).

2. Στα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας εφαρμόζονται ως
προς το απασχολούμενο προσωπικό οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και Κανονισμοί
Υγιεινής (βιβλιάριο υγείας κ.λ.π.) και Ασφάλειας, ως και Ακτινοπροστασίας της Ε.Ε. Α.Ε.
και οι σχετικές εγκύκλιοί της.

3. Κάθε Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού οφείλει να
λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τα
προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ., μέτρα για την προστασία
της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των καταναλωτών. Η Γενική
Γραμματεία της οικείας Περιφέρειας ή η οικεία Νομαρχία αυτοδίκαια ή κατόπιν
αιτήματος του Ε.Ο.Τ., διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προς διαπίστωση της
συμμόρφωσης των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας ή των Κέντρων Ιαματικού
Τουρισμού προς τις διατάξεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ενημερώνει την
αρμόδια Υπηρεσία Ιαματικού Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.

4. Η αίθουσα στην οποία βρίσκεται πισίνα ασφαλίζεται μετά τη λήξη του ωραρίου.
Εάν η πισίνα βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο, ασφαλίζεται με ειδικό κάλυμμα ή ειδικήπερίφραξη.

Άρθρο 16

Οι καταναλωτές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση ιαματικού φυσικού πόρου, χωρίς την
τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται η ΥΑ 1177/Τ/1960
(ΦΕΚ 318/Β/11-7-60).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Άρθρο 18

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7), 10, 12, 14, 15 και 16, έχουν ανάλογη εφαρμογή επί των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας.
Για τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας όπου προβλέπεται λουτρονόμος, ή ειδικός
λουτροθεραπείας, νοείται ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa.

2. Ο αριθμός του προσωπικού κάθε Κέντρου είναι ανάλογος με τη δυναμικότητά του,
όπως αυτή προκύπτει από το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Ειδικότερα, ο αριθμός του
προσωπικού κάθε Κέντρου Θαλασσοθεραπείας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
τον αριθμό, που προκύπτει από τη σχέση ένας ειδικός Θαλασσοθεραπείας προς οκτώ
ατομικούς ή δύο οικογενειακούς λουτήρες ή ένας ναυαγοσώστης για κάθε πισίνα
Θαλασσοθεραπείας, η οποία δεν μπορεί να έχει βάθος μεγαλύτερο του 1,20 εκ. και διαθέτει
τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

3.Στα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, στα οποία γίνεται χρήση αναγνωρισμένου φυσικού πόρου
για παροχή υπηρεσιών θερμαλισμού, πρέπει να υπάρχει σε κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση
ειδική σήμανση του είδους του φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση, ώστε να μην
δημιουργείται αμφιβολία, αν πρόκειται για φυσικό ιαματικό πόρο ή για προϊόν που προέρχεται από επεξεργασία φυσικού ιαματικού πόρου ή για κοινό ή θαλασσινό νερό.

Άρθρο 19
Γιατρός

1. Στα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας ο γιατρός εποπτεύει και καθοδηγεί την ομαλή λειτουργία
τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Ο γιατρός δύναται να συνεπικουρείται από πτυχιούχους νοσηλευτές.

2. Ο γιατρός υποδεικνύει τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

3. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από το γιατρό στα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
προϋποθέτει την εγγραφή του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Η ιατρική εγκατάσταση και ο
απαραίτητος ιατρικός και φαρμακευτικός εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται σε άριστη
κατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

4. Εξετάζει κάθε καταναλωτή μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για την κατάσταση της υγείας του και προσκόμιση πρόσφατης ιατρικής βεβαίωσης δερματολόγου και επιτρέπει ή όχι
τη χρήση της Θαλασσοθεραπείας, αναγράφει σε καρτέλα προγραμματισμού (παράρτημα II) τα ατομικά του στοιχεία, όπως αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του δημοσίου εγγράφου, το ατομικό του πρόγραμμα και το είδος των συνεδριών, την επιθυμητή θερμοκρασία και τη διάρκεια της συνεδρίας, η οποία για τις λούσεις σε λουτήρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά και για τις λούσεις σε πισίνες τα τριάντα λεπτά.

5. Ο γιατρός οφείλει να επιθεωρεί από πλευράς υγιεινής τις εγκαταστάσεις
Θαλασσοθεραπείας του Κέντρου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά και όποτε
του ζητηθεί από το Διευθυντή και παρέχει τις συμβουλές του στους λουόμενους.

6.Παρακολουθεί υπεύθυνα την υγιεινή κατάσταση όλων των εργαζομένων και αναφέρει
τις περιπτώσεις ασθενείας στο Διευθυντή. Σε περίπτωση ασθενείας και διαπίστωσης,
μετά από κλινικό έλεγχο, προσωρινής ακαταλληλότητας για εργασία, εισηγείται την
προσωρινή απομάκρυνση του νοσούντος και τη χορήγηση της προβλεπόμενης κατά
το νόμο αναρρωτικής άδειας.

7.Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον
τομέα εργασίας του καθενός.

8.Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον παρόντα Κανονισμό, τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (SPA)

Άρθρο 20

Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 (παρ. 1, 2 και 3) 6 (παρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,11, 12)
(παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7) 10, 11 (παρ. 1 β΄, γ΄, 3, 5, 6, 7, 8 και 9), 12, 14, 15, 16, 19 (παρ.1, 2, 3,
5, 6, 7, 8 ) έχουν ανάλογη εφαρμογή επί των Κέντρων Αναζωογόνησης (SPA).

Άρθρο 21

1. Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Αναζωογόνησης (SPA) καθορίζονται με απόφαση του
Δ/ντή τους, η οποία ανακοινώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και αναρτάται στην
είσοδο του Κέντρου.

2. Για την πραγματοποίηση των συνεδριών αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου
σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Για τη χρήση πισίνας, σάουνας, ατμόλουτρου και
παρεμφερών, απαιτείται άδεια του εποπτεύοντα ή θεράποντα ιατρού.

3. Το μέλος του προσωπικού που ευθύνεται για την πραγματοποίηση των συνεδριών, οφείλει
να παρακολουθεί την εύρυθμη και σύμφωνη με τις οδηγίες του Γραφείου Κίνησης
πραγματοποίησή τους. Μόλις διαπιστώσει εμφανές πρόβλημα υγείας του καταναλωτή,
παρέχει τις πρώτες βοήθειες σ΄ αυτόν και ταυτόχρονα ειδοποιεί τον γιατρό και τον
Διευθυντή. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας των μέσων παροχής υπηρεσιών, διακόπτει τη
λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και ειδοποιεί τον Διευθυντή.

4. Σε περίπτωση συνεδριών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άμεση επίβλεψη του
προσωπικού, απαιτείται η λειτουργία εύχρηστων κουδουνιών κινδύνου για την άμεση
επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

5. Στο χώρο υποδοχής κάθε Κέντρου Αναζωογόνησης (Spa) λειτουργεί Γραφείο Κίνησης, το
οποίο μεριμνά για τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεδριών και για την ενημέρωση των
καταναλωτών για τις ενδείξεις και για τις περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση κάθε
παρεχόμενης υπηρεσίας.

6. Η υποδοχή των καταναλωτών στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Αναζωογόνησης (Spa)
γίνεται από επαρκές σε αριθμό εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό, το οποίο χορηγεί
στον καταναλωτή ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο με τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων
υλικών και προϊόντων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις τους,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών, τιμοκατάλογο, ωράριο λειτουργίας
και οδηγίες για τη συμπεριφορά του καταναλωτή προς αποφυγή ατυχημάτων.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται φυσικός ιαματικός πόρος, το ενημερωτικό φυλλάδιο
περιέχει και τη χημική ανάλυση αυτού.

7. Στα Κέντρα Αναζωογόνησης (Spa) απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με
τις άδειες που έχουν εκδοθεί για την ίδρυση και λειτουργία του και τον εσωτερικό κανονισμό
του.

8. Ο αριθμός του προσωπικού του Spa θα είναι ανάλογος με τη δυναμικότητα, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και τους χώρους λειτουργίας του.

9. Το Κέντρο πρέπει να έχει την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό φαρμακείου για πρώτες
βοήθειες με την εποπτεία του γιατρού.

10. Εάν το Κέντρο Αναζωογόνησης δεν χρησιμοποιεί ιαματικό φυσικό πόρο ή θαλασσινό
νερό, το πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου του άρθρου 4 παρ. 1δ΄ αφορά στους
φυσικούς πόρους στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί, (πισίνες, σάουνες, ντουζιέρες
κ.λ.π.)

Άρθρο 22

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

1. Κάθε Κέντρο Αναζωογόνησης (SPA), οφείλει να έχει εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και την οργάνωση
του προσωπικού, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, τον προσδιορισμό του
ειδικού ενδύματος που φέρει κάθε κατηγορία προσωπικού ανάλογα με την
ειδικότητά του, τον χρόνο αντικαταστάσεως του ειδικού αυτού ενδύματος και
οδηγίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργία των θεραπευτικών
εγκαταστάσεων, το σύστημα τήρησης της σειράς προτεραιότητας κατά την ιατρική
εξέταση και την πραγματοποίηση των συνεδριών ανάλογα με το χρόνο
προσέλευσης, τις ειδικές ανάγκες, το είδος της συνεδρίας και τις κρατήσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίας, καθώς και
κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του
Κέντρου και την προστασία του καταναλωτή.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας έχει σαν σκοπό την προστασία των χρηστών και του προσωπικού του Κέντρου και γνωστοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ με την
υποβολή ακριβούς αντιγράφου πριν την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου. Ικανοποιητικός
αριθμός αντιτύπων του Κανονισμού βρίσκεται σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής
του Κέντρου και τίθεται στη διάθεση των καταναλωτών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
για απόκτηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του άρθρου 17 παρ.1 του Ν. 3498/2006.
1.ΟΡΟΙ:
Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) του άρθρου 17 παρ.1 του Ν.3498/2006 χορηγείται εφάπαξ με τους όρους, ότι: α) καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης θα εφαρμόζεται Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ της απόφασης αυτής, β) τα δικαιολογητικά που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ, θα ανανεώνονται και θα υποβάλλονται στη λήξη τους, γ) το δικαιολογητικό της παρ. 3 με στοιχείο θ΄, θα υποβάλλεται ανά πενταετία και δ) θα υποβάλλονται αμελλητί τα στοιχεία για κάθε μεταβολή των δικαιολογητικών της παρ.3. Σε αντίθετη περίπτωση αν δεν ορίζεται διαφορετικά , το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται.
2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του άρθρου 17 παρ.1 του Ν. 3498/2006
απαιτείται, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου, του οποίου θα γίνει
χρήση , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3498/06 και τις σε εκτέλεση αυτού προβλεπόμενες
Υπουργικές αποφάσεις
β) Να έχουν εγκριθεί από τον Ε.Ο.Τ οι αρχιτεκτονικές μελέτες των εγκαταστάσεων.
γ) Να έχει διενεργηθεί από τον Ε.Ο.Τ. αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να έχει
διαπιστωθεί, ότι εφαρμόσθηκαν οι εγκεκριμένες μελέτες και τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες
προδιαγραφές.
3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) του άρθρου 17 παρ.1 του Ν.3498/2006 υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. αίτηση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου. Στην αίτηση περιέχεται και αίτημα για έγκριση του επιθυμητού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για τίτλους ξενοδοχείων.
Την αίτηση συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, Φ.Ε.Κ. σύστασης, οργανισμός ή καταστατικό και απόφαση του νόμιμου οργάνου ή πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο θα προτείνεται το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το Ε.Σ.Λ. και ο επιθυμητός τίτλος.

β) Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 1) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., ότι η Μονάδα ή το Κέντρο είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου και 2) για την καλή λειτουργία του συστήματος διάθεσης των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων του υδροθεραπευτηρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική απόφαση του αρ.16 παρ.1 του Ν 3498/06.

γ) Πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου, ή του θαλασσινού νερού του οποίου θα γίνει χρήση, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Νομαρχίας, μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης, με ειδική αναφορά για διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella SPP, Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. ( Για τα Κέντρα Αναζωογόνησης (SPA) εάν δεν χρησιμοποιούν ιαματικούς φυσικούς πόρους ή θαλασσινό νερό, ο μικροβιολογικός έλεγχος αφορά στους φυσικούς πόρους στις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ( πισίνες, σάουνες, ντουζιέρες κ.λ.π.).

δ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την άποψη της Ακτινοπροστασίας. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με βάση ραδιολογική μελέτη, η οποία θα εκπονείται είτε από την Ε.Ε.Α.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα. (Δεν απαιτείται για τα Κέντρα Αναζωογόνησης (SPA) εάν δε χρησιμοποιούν ιαματικούς φυσικούς πόρους ή θαλασσινό νερό).

ε) Έγγραφο κρατικού ή διαπιστευμένου εργαστηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται, ότι η
περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού, που θα χρησιμοποιηθεί, σε αλάτι δεν διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού της ανοικτής θάλασσας, ότι το νερό αυτό δεν παρουσιάζει ίχνη υδρογονανθράκων (πίσσας κ.λ.π. ή άλλων τοξικών προϊόντων) και ότι η περιεκτικότητα του σε ραδιενέργεια δεν είναι εκτός φυσιολογικών ορίων. Το σημείο λήψης πρέπει να είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα και οι αναλύσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτού σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης. (Απαιτείται μόνο για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας).
στ) Οικοδομική άδεια για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την πλέον πρόσφατη
αναθεώρηση ή επέκτασή της και με τα σχέδια που τη συνοδεύουν (αρχιτεκτονικά – ηλεκτρο
μηχανολογικά.)

ζ) Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αρμόδια υπηρεσία.

η) Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μη ιδιόκτητη εγκατάσταση.

θ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσεως του επιχειρηματία ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για πλημμέλημα λόγω κλοπής,
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης,
παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

ι) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας .

ια) Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρεται το
ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου γιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

ιβ) Εγκεκριμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιχείρησης.

ιγ) Παράβολα ως ακολούθως:
Κατηγορία
Παράβολα ΛΟΥΞ Α΄ Β΄ Γ΄
1. Υπέρ Ε.Ο.Τ. 400 € 300 € 200 € 100 €
2.Υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ
(Εθνική Τράπεζα λογ.546025/54)
120 € 90 € 60 € 30 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
11Ιι111ιΙ
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
_________________________
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
_________________________
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Είδος συνεδριών…………………………
Αριθμός συνεδριών……………………
Διάρκεια κάθε συνεδρίας ………
Θερμοκρασία Ι.Φ.Π……….. ……
ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Ποσότητα……………………………………
Συχνότητα………………..Θερμ/σια……
ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αριθμός Εισπνοών…………………
ΡΙΝΟΠΛΥΣΕΙΣ
Αριθμός………………………………………
Θερμοκρασία Ι.Φ.Π…………………………
__________________________
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
__________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
O ΓΙΑΤΡΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Δ.Α.Υ)
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ………………………………… Α/Α ΔΕΛΤΙΟΥ…………………..
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………….
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ…………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ/ΣΥΖ……………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ……………………………………………
ΗΛΙΚΙΑ…………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:Οδός………………………..Αρ…………….
Πόλη……………………..……Τ.Κ………………Τηλ.…………………..
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑΣ………………………………………..
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Απαγορεύεται η χρήση ιαματικών φυσικών πόρων (Ι.Φ.Π.) χωρίς την έκδοση του παρόντος δελτίου
2. Η χρήση ιαματικών φυσικών πόρων επιτρέπεται μόνο μετά από εξέταση του καταναλωτή από τον γιατρό του Μ.Ι.Θ ή Κ.Ι.Τ
3. Ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού που αναγράφονται στο Δ.Α.Υ.
4. Απαγορεύεται η αλλαγή θερμοκρασίας του Ι.Φ.Π από τον καταναλωτή. Η μεγάλη θερμοκρασία μπορεί να βλάψει την υγεία
5. Η ποσιθεραπεία πραγματοποιείται σε δόσεις και με τον τρόπο που ορίζει ο γιατρός ΤΟ ΔΑΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι
Είδος συνεδριών …………………………
Αριθμός συνεδριών……………………
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
_________________________
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
_________________________
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Διάρκεια κάθε συνεδρίας ………
Θερμοκρασία Ι.Φ.Π……….. ……
__________________________
_______________________
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
O ΓΙΑΤΡΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ…………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ/ΣΥΖ……………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ……………………………………………
ΗΛΙΚΙΑ…………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:Οδός………………………..Αρ…………….
Πόλη……………………..……Τ.Κ………………Τηλ.…………………..
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑΣ………………………………………..
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Η θαλασσοθεραπεία επιτρέπεται μετά από υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του
καταναλωτή για την κατάσταση της υγείας του, την προσκόμιση πρόσφατης
ιατρικής βεβαίωσης δερματολόγου και εξέταση του από τον γιατρό του κέντρου.
2. Ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού, όπως αναγράφεται στο παρόν δελτίο.
3. Απαγορεύεται η θαλασσοθεραπεία χωρίς την έκδοση του παρόντος δελτίου.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΟ (ΚΑΡΤΕΛΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ………………………………… Α/Α ΔΕΛΤΙΟΥ…………………..
…………………………………………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………….