ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΛΑΓΑΚΟ

0

ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ WWW.LOYTROPOLEIS.COM anestis_anastasiadis @yahoo.gr  έδρα Θεσσαλονίκη ιβήριδος 9

Σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, η Εξελεγκτική Επιτροπή διενήργησε έλεγχο στα οικονομικά του Συλλόγου από τον οποίο προέκυψαν για το 2022 τα κάτωθι:

Α. Έσοδα:

Συνδρομές των διακοσίων πέντε μελών του Συλλόγου:                                                 2.050,00 €

Συνδρομές των σαράντα πέντε μελών του παραρτήματος Ριζωμάτων:                     450,00 €

Ταμειακή ενίσχυση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:                                           600,00 €

Σύνολο εσόδων:                                                                                                                              3.100,00 €

Β. Δαπάνες:

Ενοίκιο γραφείου (μηνιαίο μίσθωμα 40,00 €):                                                                       480,00 €

Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου:                                               140,00 €

Λογαριασμοί τηλεφώνων:                                                                                                             420,00 €

Λειτουργικά έξοδα γραφείου (γραφική ύλη κλπ):                                                              200,00 €

Έξοδα site και προβολήςσυλλόγου:                                                                                           250,00 €

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου:                                                                                             280,00 €

Ασφάλιση αυτοκινήτου:                                                                                                                 320,00 €

ΚΤΕΟ αυτοκινήτου                                                                                                                                50,00 €

Επίσκεψη στα λουτρά Αγίας Παρασκευής:                                                                             130,00 €

Λοιπές δαπάνες:                                                                                                                                 780,00 €

Σύνολο δαπανών:                                                                                                                           3.050,00 €

Θα πρέπει να συγχαρούμε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ανέστη Αναστασιάδη για την προσφορά του και να του αναγνωρίσουμε το κατόρθωμά του να διατηρεί το Σύλλογο στο επίπεδο που βρίσκεται με τόσο πενιχρά οικονομικά μέσα.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης κύριο  Θεόδωρο Καράογλου.                Γιώργος Πλαγάκος