ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΞΕΙΣ

νομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 109, σε
συνδυασμό με το άρθρο 118 Α αυτού, όπως προστέθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4664/2020.
4. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
5. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α’ 187).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208), περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού.
7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία
Ζαχαράκη» (Β’ 35).
11. Την υπ’ αρ. 16655/22.12.2006 απόφαση του
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Β’ 1932), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 17414/02.10.2009 (Β’ 2215),
1721/04.02.2013 (Β’ 188) και 22527/30.10.2014 (Β’ 2997),
όμοιες αποφάσεις.
12. Την υπό στοιχεία Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3557/
193/08.07.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
με θέμα «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες
των Γεωθερμικών της Χώρας» (Β’ 1012).
13. Την υπ’ αρ. 647/13.01.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 30) απόφαση
του Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (Α’ 230/24.10.2006)»
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 25887/14.12.2015
(Υ.Ο.Δ.Δ. 928), 6452/10.04.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 175),
7826/05.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 219), 13658/04.08.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 403), 18964/09.10.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 538),
21369/16.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 625), 12304/ 26.06.2019
(Υ.Ο.Δ.Δ. 418), 21666/ 05.12.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1100),
2081/05.02.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 130), 6899/06.05.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 370), 13252/19.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704),
4296/10.03.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 230), 14165/ 06.08.2021
(Υ.Ο.Δ.Δ. 716) αποφάσεις.
14. Την υπ’ αρ. 26805/28.12.2015 αίτηση του Δήμου
Λέσβου (νυν Δήμου Δυτικής Λέσβου), με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών για την αναγνώριση του φυσικού
πόρου, «Νερό Δημοτικής Πηγής Λισβορίου» Δήμου Λέσβου, ως ιαματικού.
15. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώριση
του φυσικού πόρου «Νερό Δημοτικής Πηγής Λισβορίου»
Δήμου Δυτικής Λέσβου, ως ιαματικού όπως αποτυπώθηκε στην Γνωμοδότηση της 59ης Συνεδρίασης/10.10.2019
της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων
(υπ’αρ. 28/11.10.2019 Ε.Π.Ι.Φ.Π.).
16. Τα Πρακτικά της υπ’ αρ. 65ης συνεδρίασης/04.03.2022 της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών
Φυσικών Πόρων (αρ. 34/15.04.2022 Ε.Π.Ι.Φ.Π.), βάσει
των οποίων προκύπτει ότι ο υπό αναγνώριση ιαματικός
φυσικός πόρος βρίσκεται εντός γεωθερμικού πεδίου.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
23 Νοεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5970
60355
60356 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5970/23.11.2022
17. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/90103/1024/07.09.2022
(α.π. 17397/07.09.2022 Υπ. Τουρισμού) έγγραφο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ’ αρ.
6148/01.08.2022 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (δ.τ. Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και την υπ’ αρ. 38575/11.08.2022 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου.
18. Το από το Νοέμβριο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα
σε κλίμακα 1:1000 του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Αχείμαστου, εγκεκριμένο και θεωρημένο στις
24.05.2021 από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών
και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, (υπ’ αρ.
1537/26.05.2021 έγγραφο), ως προς την ορθότητα της
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις
συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση
της 59ης Συνεδρίασης/10.10.2019 της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού
Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «Νερό
Δημοτικής Πηγής Λισβορίου» του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου
(τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: Λουτρά Λισβορίου) της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με γεωγραφικό προσδιορισμό του χώρου
του υδροσημείου: Συντεταγμένες θέσης σύλληψης Ι.Φ.Π.
σε ΕΓΣΑ 87: Χ=690192,5, Υ=4330003,5, Z=+39m
Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού
Πόρου
1. Ο φυσικός πόρος «Νερό Δημοτικής Πηγής Λισβορίου» του Δήμου Δυτικής Λέσβου, έχει θερμοκρασία:
66ο
C, ηλεκτρ. αγωγιμότητα (μ.ο.): 17850 μS/cm, ενεργό
οξύτητα (pH)(μ.ο.): 7,08, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο
(Rn)(μ.ο.): 66±2 Bq/l, ράδιο(Ra)(μ.ο.): 0,4±0,2 Bq/l, ουράνιο(U): 0,4±0,1 Bq/l, χημικά στοιχεία:: Cl+, Na+, K+, Ca2
+,
Mg2
+, Fe, Ba, Cu, SO4
– και αέρια: CO2
. Η παροχή σε κυβικά
μέτρα ανά ώρα είναι: 20 m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπέρθερμος, αλατούχος,
υπερτονικός, χλωρονατριούχος, ασθενώς ραδιενεργός,
καλιούχος, ασθενώς σιδηρούχο νερό.
2. Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία.
3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: Ρευματικά και αυτοάνοσα νοσήματα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα ισχίου και γόνατος,
ινομυαλγία, προβλήματα ΟΜΣΣ, ρευματοπάθειες, πολλαπλή σκλήρυνση, εγκεφαλικά επεισόδια, νευρομυϊκές
και αναπτυξιακές διαταραχές σε παιδιά, παθήσεις του
δέρματος, ατοπική δερματίτιδα και χρόνιες δερματοπάθειες, ραχίτιδα, χρόνια οστεομυελίτιδα, χρόνιες αρθρίτιδες, χρόνιες παθήσεις του μυο-σκελετικού συστήματος,
ψωρίαση.
Αντενδείξεις: το νερό δεν ενδείκνυται για ποσιθεραπεία.
Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα
Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση, σε φωτοσμίκρυνση, το από το Νοέμβριο 2020 τοπογραφικό
διάγραμμα, σε κλίμακα 1:1000, του Πολιτικού Μηχανικού
Κωνσταντίνου Αχείμαστου, το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωρικού
Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Τουρισμού στις 26.05.2021, ως προς την ορθότητα της
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου «Νερό Δημοτικής
Πηγής Λισβορίου» Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Άρθρο 4
Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού
Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά τις εκ των παρ. 1
και 4 του άρθρου 18 και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του
άρθρου 23 του ν. 4602/2019, υποχρεώσεις και προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης για την περαιτέρω
ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού προϊόντος και
παραπροϊόντος που παράγεται για την λειτουργία του
ιαματικού πόρου, καθώς και για τη διάθεση του υποπροϊόντος αυτ