O ΣΥΝΕΔΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΧΕΙ ΤΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΙΣ ΔΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ 7 ΧΙΛ ΕΥΡΩ ΑΥΤΑ

0

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΕΜΑ: Έγκριση της δαπάνης για την συνεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη για την Επεξεργασία και
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, καταστάσεων και αναφορών για την ενηµέρωση του Κόµβου
∆ιαλειτουργικότητας, της ΕΕΤΑΑ και την ΓΓΠΣ∆∆ από τις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες του
Νοµικού Προσώπου µας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 133 N.4270/2014
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/20181
(ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05.08.2016)
7. Το αρίθμ. ΑΙΤΗΜΑ 9/22-06-2022 (ΚΗΜΔΗΣ:22REQ010802513 ) Πρωτογενές Αίτημα του ΓΓ του ΣΔΙΠΕ για την
αναγκαιότητα συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την Επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων,
καταστάσεων και αναφορών για την ενηµέρωση του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας, της ΕΕΤΑΑ και την
ΓΓΠΣ∆∆ από τις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου µας

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ταχ. ∆/νση: Τσιγγιρίδου 12 &
Βουλγαροκτόνου
Ταχ. Κώδικας: 55133
Τηλέφωνο: 2310 410354
e-mail: info@thermalsprings.gr
2
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ω
8. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 9/22-06-2022 με ΚΗΜΔΗΣ:22REQ010802513 Πρωτογενούς Αιτήματος του ΓΓ του
ΣΔΙΠΕ, για την αναγκαιότητα συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την μηχανογραφική υποστήριξη του
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης της οικονομικής υπηρεσίας του ΣΔΙΠΕ
ενδεικτικού ύψους δαπάνης 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η οποία κρίνεται απαραίτητη.
1. Την δέσμευση ποσού 4.960,00 από τον Κ.Α. 10.6266.02 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του προϋπολογισμού 2022 με έκδοση ισόποση Α.Α.Υ και το υπόλοιπο ποσό των 2.480,00 από
τον προϋπολογισμό του 2023
2. Την έγκριση διενέργειας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.440,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 για το διάστημα από 01/07/2022 έως 30/06/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩ