ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

0

Υπουργική Απόφαση 1243/2020 – ΦΕΚ 438/Β/13-2-2020
Τροποποίηση της 2704/2018 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο: «Καθορισμός Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών Ανέγερσης, Μετατροπής και Επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και Διαδικασία Χορήγησης

Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)» (ΦΕΚ 603 Β).

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1243/2020

ΦΕΚ 438/Β/13-2-2020

Τροποποίηση της 2704/2018 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο: «Καθορισμός Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών Ανέγερσης, Μετατροπής και Επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και Διαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)» (ΦΕΚ 603 Β).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α’) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 1 αυτού, παράγραφος 3.

2. Τον ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α’) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 16 και 17 αυτού σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΔ. 2 του άρθρου πρώτου τουν. 4254/2014 για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού (Α’85).

3. Τον ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’) «Τροποποίηση της συ- νταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

4. Την αριθμ. 9833/26-05-2009 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής

θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1055 Β’), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 14759/09-11-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α’)» (ΦΕΚ 2657 Β’), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1506/26-01-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (ΦΕΚ 356 Β’).

7. Την αριθμ. 8928/15-06-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του ν. 3498/ 2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β’ του ν. 4002/2011, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1909 Β’), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’)» (ΦΕΚ 1276 Β’).

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης» (ΦΕΚ 1551 Β’).

10. Την αριθμ. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ.61438/2015/11-08-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μικροβιολογική ποιότητα ιαματικών υδάτων» (ΦΕΚ 1853 Β’).

11. Τον ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α’) «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού», όπως ισχύει.

12. Το π.δ. 127/2017 (ΦΕΚ 157 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α’).

14. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι- κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις».

15. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

16. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 2704/2018 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο: «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμα- λισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)» (ΦΕΚ 603 Β’).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2704/2018 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με τίτλο: «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)», στα εξής σημεία:

1. Η υποπαράγραφος 3.3. της παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3.3 α. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών α’, β’, θ’ και ιγ’ της υποπαραγρά- φου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ανανεώνεται ανά πενταετία. Το δικαιολογητικό στ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται ανά τριετία. Για την έκδοση του Ε.Σ.Λ., ο φορέας διαχείρισης μπορεί να καταθέσει το ίδιο πιστοποιητικό φυσικοχημικής ανάλυσης του φυσικού πόρου, που είχε κατατεθεί κατά την διαδικασία αναγνώρισής του, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την χορήγησή του. Δίνεται προθεσμία 5 μηνών στους φορείς διαχείρισης των Μ.Ι.Θ. για την υποβολή νέου πιστοποιητικού φυσικοχημικής ανάλυσης φυσικού πόρου, εφόσον κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έχει ήδη παρέλθει η τριετία.

β. Τα σύνολο των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο.».

2. Το δικαιολογητικό ια της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ια) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26-9-2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2167 Β’) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.».

3. Το δικαιολογητικό ιβ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ιβ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας, η οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως ως προς τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του Α’ Σταδίου του άρθρου 2 και κατόπιν διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. ανακαλείται αυτοδίκαια και το ΚΙΘ ή ΜΙΘ σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.».

4. Το δικαιολογητικό ιε’ της υποπαραγράφου 3.4. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ιε) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 €, εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Α.Λ.Ε. 1450189001 ή στην εφαρμογή e-paravolo του taxisnet.».

5. Η υποπαράγραφος 4.3. της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«4.3. α. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών α’, β’, θ’ και ιγ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται ανά πενταετία. Το δικαιολογητικό στ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται ανά τριετία. Για την έκδοση του Ε.Σ.Λ., ο φορέας διαχείρισης μπορεί να καταθέσει το ίδιο πιστοποιητικό φυσικοχημικής ανάλυσης του φυσικού πόρου, που είχε κατατεθεί κατά τη διαδικασία αναγνώρισής του, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την χορήγηση του πιστοποιητικού. Δίνεται προθεσμία 5 μηνών στους φορείς διαχείρισης των ΚΙΘ για την υποβολή νέου πιστοποιητικού φυσικοχημικής ανάλυσης φυσικού πόρου, εφόσον κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έχει ήδη παρέλθει η τριετία.

β. Τα σύνολο των δικαιολογητικών της υποπαραγρά- φου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο.».

6. Στο άρθρο 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», η φράση «Συνολικό εμβαδό για 4.1-4.7: 100 μ2», αντικαθίσταται από τη φράση «Συνολικό εμβαδό για 4.1-4.7: κατά NOK».

7. Στο άρθρο 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡ- ΜΑΛΙΣΜΟΥ», η φράση «Συνολικό εμβαδό για 5.1-5.7: 100 μ2» αντικαθίσταται από τη φράση «Συνολικό εμβαδό για 5.1-5.7: κατά NOK».

8. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 5

1. Οι πιο πάνω ελάχιστες προδιαγραφές ισχύουν είτε η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού ιδρύεται αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχειακή μονάδα. Σε περίπτωση που η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού ανεγείρεται σε συνδυασμό με ξενοδοχειακή μονάδα, οι χώροι όπου δεν παρέχεται θεραπεία (π.χ. Είσοδος – Υποδοχή – Διοίκηση) μπορούν να είναι οι αντίστοιχοι χώροι των ξενοδοχειακών μονάδων.

2. Διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους κύριους χώρους και δηλώνονται οι χώροι στους οποίους θα ασκούνται οι θεραπείες από ΑΜΕΑ.

3. Σε περίπτωση υδροδότησης της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού με ιαματικό νερό λαμβάνεται υπόψη η χημική σύσταση (δια- βρωτικότητα – επικαθιζήσεις), καθώς και η θερμοκρασία του ιαματικού νερού, ώστε να επιλέγονται οι κατάλληλοι σωλήνες μεταφοράς, εξαρτήματα και όργανα του δικτύου. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα έκπλυσης των σωληνώσεων και οργάνων με γλυκό νερό. Το δίκτυο είναι επισκέψιμο σε όλη του την έκταση.

4. Όπου ασκούνται φυσιοθεραπευτικές πράξεις, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από φυσικοθεραπευ- τές, που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευ- τών του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α’), όπως ισχύει.

5. Για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3986/2011 “Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015” (ΦΕΚ 152 Α’) και του ν. 4389/2016 “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 94 Α’) εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 3986/2011.

6. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος “κολυμβητική δεξαμενή” νοείται δεξαμενή ιαματικής θεραπείας.».

9. Τα Παραρτήματα Ι και II αντικαθίστανται, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο8 Ν 1599/1986)

«Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρβρο8 Ν.1599/1986)

«Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού»

(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020