ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΕ Ο ΣΥΝΕΔΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ . ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΑΧΥΡΟ ΣΕ ΔΥΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ

0
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την συνεργασία με Νομικό για την παροχή νομικής
υποστήριξης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 , άρθρο 72 παρ.ιδ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
38 παρ. 2 του Ν4795/2021
3. Τις διατάξεις του άρθρου 133 N.4270/2014
4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/20181
(ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05.08.2016)
6. Το αρίθμ. ΑΙΤΗΜΑ 6/27-05-2022 Πρωτογενές Αίτημα του ΓΓ του ΣΔΙΠΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Τσιγγιρίδου 12 &
Βουλγαροκτόνου
Ταχ. Κώδικας: 55133
Τηλέφωνο: 2310 410354
e-mail: info@thermalsprings.gr
2
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ω
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 6/27-05-2022 Πρωτογενούς Αιτήματος του ΓΓ του ΣΔΙΠΕ,
για την αναγκαιότητα συνεργασίας με Νομικό προκειμένου να παράσχει νομική
γνωμοδότηση και κατευθυντήριες οδηγίες για ζήτημα το οποίο καλείται να
αντιμετωπίσει ο Σ.Δ.Ι.Π.Ε. που αφορά αφενός μεμονωμένη υπόθεση πειθαρχικού
χαρακτήρα αφετέρου το υπόψη ζήτημα παρεμποδίζει την λειτουργία του Σ.Δ.Ι.Π.Ε
δυσχεραίνοντας την εκπλήρωση του σκοπού του που συνίσταται στην αξιοποίηση
και την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των ιαματικών πηγών της Ελλάδας. Η
επίλυση του ανωτέρω ζητήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο
δυνατόν εξωδικαστικά ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του
Συνδέσμου με το πιο σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς τούτος να οδηγηθεί
σε μια αέναη δικαστική διαμάχη με την υπόψη υπάλληλο. Έτσι το υπόψη ζήτημα έχει
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Συνδέσμου ενώ η βέλτιστη αντιμετώπιση
του απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και εξειδικευμένες γνώσεις.
2. Την δέσμευση ποσού με αντίστοιχη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2,480,00€ από
τον ΚΑ 00.6111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ από τον
προϋπολογισμό του 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ