ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

0

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Η ΕΝΩΣΗ –ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ WWW.NEATOYMPAS.GR 2310905164 IBHRIDOS 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

Προς όλους- Δήμο – Περιφέρεια-ΠΑΕ ΠΑΟΚ- Κόμματα -δημοτικούς Συμβούλους  εφημερίδες κλπΔιαβάζαμεστηΜακεδονίατηνσυνέντευξη πουέδωσανοι παράγοντεςτουΠΑΟΚγιατονέογήπεδο.Επίσης, ενημερωθήκαμε γιατηνεπίσκεψηστοδήμαρχοόπου τονενημέρωσανγιατημεγάλητάχα ανάπτυξητης περιοχής.

Μαςείπανότιτο 2023 μπορείναέχουνεκαιτηνάδεια.Επίσης, είπανότιθαέχουνκαιλόγογιατογήπεδοτουΠΑΟΚκαιοιοπαδοί, δηλαδή θύρα 4.ΑσφαλώςδενμαςείπανεανθαέχουνάποψηοικάτοικοιτηςΤούμπαςήακόμακαιτοδιαμέρισμααλλάκαιοισύλλογοιτης περιοχής αλλά αυτάείναιψιλάγράμματα.
Δενμαςείπαντιθαγίνειμετασχολείατης περιοχής.
Δενμαςείπεανοδήμαρχοςήτοδημοτικόσυμβούλιοθα παραχωρήσειχώρο  προςτονΠΑΟΚαλλάκαιαυτάείναιψιλάγράμματα.
Δενμαςείπανγια ποσάχρόνιαθαέχουμελαμαρίνεςκαιμέχρι που.
Δενμαςείπανεανηαρχαιολογικήυπηρεσίαθαβρεικάτικαιθαχουμετιςλαμαρίνεςγια πολλάχρόνιαεκτόςανέχουνδικούςτουςαρχαιολόγους.

Αλλάμαςείπανότιθατοκουβεντιάσουνμετηνκυβέρνησηγιαναέχουνταχέριατουςλυμένα.
Δενμαςείπανε πωςθαφύγειαυτόςοόγκοςτωνχωμάτωνκαιαπό ποιουςδρόμουςκαι πούθα πάει.
Δενμαςείπεοδήμαρχοςκαιοεργολάβος πουθααναλάβουντοέργο πουθαμπαινοβγαίνουντατεράστιαφορτηγάγια 5 ολόκληραχρόνιασεολόκληρητησυνοικία.
Καιβέβαιαδενμαςείπετίποταγιατο ποιοςθα πληρώσειαυτότοέργοαπλάλένεότιθατοκάνειοΙβάνΣαββίδης και ο δήμος τα γύρω έργα …
ΕμείςσανΣύλλογοςΚατοίκωνΤούμπαςηΈνωσηκαισανεφημερίδα πολλέςφορέςτονίσαμεότιτογήπεδοαυτόθα πρέπειναγίνειέξωαπότηνΠόληκάτιβέβαια πουδενεισακουστήκαμε όπως το γήπεδο του Άρη στην περιοχή του φίλκεραμ
Ζητούμεαπόόλατακόμματακαιαπόόλεςτιςδημοτικές παρατάξειςκαικυρίωςαπότοτέταρτοδιαμέρισμανα πάρειξεκάθαρηθέσηγιαόλαταθέματααυτάκαιόχιναβαυκαλίζονταιγιαψηφοθηρικούςλόγους.

ΗΤούμπατων 250 χιλιάδωνκατοίκων πουτοέχουμετονίσειεπανειλημμένωςείναιομοναδικόςχώροςελεύθεροςγιατα παιδιάμαςκαιγιαόλουςτουςκατοίκουςτης περιοχήςκαιθαείναιέναμεγάλοέγκλημααυτόςοχώροςνακαταργηθείγια πολλάχρόνια.

Μαςλένε πάλιοι παράγοντεςτουΠΑΟΚότιγύρωαπότογήπεδοτουΠΑΟΚθαυπάρχειαγοράηοποίαθαλειτουργείλέειγια 350 μέρεςτονχρόνο πουσημαίνειότιόληηαγοράτηςΤούμπαςΆνωκαιΚάτωμάλλονθακλείσει,αυτόεπιδιώκουν;
Αγωνιστήκαμεγια 20 ολόκληραχρόνιαγιαναέχουμεέναν ελεύθερογιανακάνουμεσχολεία γιαναέχουμετοδιαμέρισμαγιαναέχουμεχώρουςαναψυχής το Κολυμβητήριο καιαυτάόλαθέλουννατακαταργήσουν.

Τοχώροαυτόντοχρυσοπληρώσαμεσαν κράτος καιδενμαςλέειοδήμοςμε ποιοδικαίωμαθα παραχωρήσειαυτόχώροσεέναναθλητικόσύλλογο.

ΚαλούμετονκόσμοτουΠΑΟΚκαιτουςφιλάθλουςτηςΤούμπαςνααντιδράσουνκαινα πούνεαφήστετοχώροελεύθεροκαιοΠΑΟΚαςκάνειέναγήπεδοέξωαπότην πόληστα 200 στρέμματα 400 στρέφεταικαιόχιμέσαστηνψυχήτηςΤούμπας πούείναιτομεγάλοέγκλημα.

Εκείνο που παρακολουθούμετόσο ωςσύλλογοςόσοκαιωςεφημερίδαΤαΝέατηςΤούμπαςείναιότιόλοιμαςδικαιώνουναλλάκανέναςδενέχειτοθάρροςνα πάρειθέση,ούτεοιδημοτικοίσύμβουλοι,ούτεηΠεριφέρειαούτεταΚόμματαούτεκαιοιυποψήφιοιβουλευτέςτωνκομμάτων.

ΟσύλλογοςκατοίκωνΤούμπαςΗΈνωσημετη συνεργασίατουΠΑΣΟΚκαιτωνάλλωνκομμάτωνδώσαμεαγώνακαικερδίσαμεαυτότοχώροκαισήμερατακόμματακάνουν πωςδενκαταλαβαίνουνμόνοκαιμόνοτάχαγιαψηφοθηρικούςλόγους.

Ασφαλώς,ότικαινα πούμεοιαποφάσεις πάρθηκαναλλάεκείνο πουμας κάνειεντύπωσηείναικαιγιατουςοικολόγουςτηςΘεσσαλονίκης πουγιαέναρέμαήγιαέναδέντροσκίζουνταιμάτιάτους,αλλάγιατογήπεδοτουΠΑΟΚκουβένταδενλένε,μπράβοτους.
Αυτάταλίγαγιαμίαφοράακόμηδεν πειράζειναξέρουνοι πάντες ότι οιολίγοιγράφουντηνιστορία.
ΓιατανέατηςΤούμπαςκαιτονΣύλλογο Κάτοικων Τούμπας Η Ένωση

ΑνέστηςΑναστασιάδης

Θεσσαλονίκη 30/6/2022