ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΑΙΠΕΔ ΚΑΙ ΕΤΑΔ Α.Ε

0

Συγχώνευση ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ Α.Ε.

Στη συγχώνευση διά απορρόφησης από το ΤΑΙΠΕΔ της «ΕΤΑΔ Α.Ε.» προχωρά η κυβέρνηση, ενώ καταργεί την εταιρεία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων.
Αναλυτικά, η ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

1. α. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», που συστάθηκε με το άρ. 16 του ν. 4146/2013 (Α’ 90), τίθεται σε εκκαθάριση και καταργείται.
β. Το σύνολο των εκτάσεων, των κτιρίων και των εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μεταβίβασής τους στο φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 (Β’ 2779), δυνάμει του άρ. 14Β ν. 3429/2005 (Α’314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.).
3. Με κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.